Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.3 Dostęp do edukacji-ZIT

 

Informacje ogólne

Wnioskodawcą/Beneficjentem w naborze jest Gmina Wisznia Mała. Projekt będzie realizowany w partnerstwie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Ogłoszony nabór obejmuje typy projektów:

 

  • 8.3.A Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.
  • 8.3.C Działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i uczniów.
  • 8.3.D Działania z zakresu edukacji ekologicznej.
  • 8.3.E Działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród uczniów umiejętności STEM/STEAM.

 

Termin, od którego można składać wniosek      

19 grudnia 2023 r.

 

Termin, do którego można składać wniosek      

31 stycznia 2024 r.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą jest Gmina Wisznia Mała.

 

Sposób złożenia wniosku o dofinansowanie     

 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl.

 

Instrukcja wypełniania wniosku_SOWA EFS plus_ IZ FEDS

 

Logowanie do systemu SOWA EFS w celu wypełnienia i złożenia wniosku będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl.

 

Kryteria wyboru projektów

 

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone Uchwałą nr 55/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów oraz przyjęcia Planów działania w zakresie EFS+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 i stanowią one załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

 

Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego (ZWD), który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 (IZ FEDS 2021-2027).

 

Zadania związane z naborem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

 

Minimalna wartość projektu wynosi   200 000 EUR

 

Minimalna wartość projektu przeliczona jest według kursu obowiązującego na grudzień 2023 r., tj. 1 EUR = 4,3355 PLN.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi: 80%.

 

Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi 20% wydatków kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Alokacja przeznaczona na nabór: 8 652 709 PLN (środki unijne + środki budżetu państwa), w tym środki EFS+ to 7 571 120 PLN

 

Regulamin wyboru projektów

 

Regulamin ZIT WrOF edukacja przedszkolna FEDS.08.03-IZ.00-063.23

 

 

Załączniki do Regulaminu

 

Załączniki do regulaminu

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wniosek o dofinansowanie projektu nabór 063

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór decyzji znajduje się w zakładce wzory dokumentów

 

RODO

 

Wzór klauzuli znajduje się w zakładce wzory dokumentów