Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego jako ciało konsultacyjne – opiniodawcze Rady ZIT WrOF.

Co to jest Rada ZIT WrOF?

Rada Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (zwana dalej: „Radą ZIT WrOF”) zostanie powołana na postawie Porozumienia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF

Rada ZIT WrOF jest powoływana przez Komitet Sterujący ZIT WrOF (KS ZIT WrOF) jako ciało konsultacyjno-opiniodawcze. Rada ZIT WrOF składa się z przedstawicieli władz regionalnych, lokalnych i miejskich oraz innych instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych, właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, takich jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacji pozarządowych, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji w stosownych przypadkach,  jednostki badawcze i uczelnie wyższe. Do najważniejszych zadań Rady ZIT WrOF należy opiniowanie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań  ZIT WrOF. Wybrani Członkowie Rady ZIT WrOF będą czynnie współpracowali z Biurem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zasady funkcjonowania Rady ZIT WrOF będzie określać Regulamin Rady ZIT WrOF.

I. Cel przeprowadzenia naboru i zakres wyboru członków Rady ZIT WrOF

 • Celem przeprowadzenia naboru jest wyłonienie członków Rady ZIT WrOF, którzy będą współpracowali z Biurem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, i Gmin wchodzących w skład ZIT WrOF przy opiniowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji zadań ZIT WrOF w tym Strategii ZIT WrOF  oraz Strategii Ponadlokalnej ZIT WrOF 2030.
 • Zasięg geograficzny ZIT WrOF obejmuje obszar następujących jednostek samorządu terytorialnego: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała, Gmina Oleśnica, Gmina Dobroszyce, Gmina Zawonia, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Oława, Miasto Oława.
 • Zakres Strategii ZIT WrOF oraz Strategii ponadlokalnej ZIT WrOF 2030.Projekty ZIT mogą realizować wszystkie cele polityki spójności wskazane w rozporządzeniu ogólnym. Interwencja wdrażana w ramach Strategii ZIT WrOF oraz Strategii Ponadlokalnej ZIT WrOF w perspektywie finansowej 2021-2027 powinna mieć charakter zintegrowany, ponadlokalny oraz służyć wzmacnianiu relacji funkcjonalnych.

Działania mogą być ukierunkowane zgodnie z:

Projektem Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 w szczególności na: Działania Celu Polityki 5, które realizowane będą na obszarach miast i ich obszarach funkcjonalnych. Rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych, poprawa jakości życia mieszkańców jak również promowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju instytucji kultury. Działania związane z fizyczną odnową i bezpieczeństwem przestrzeni publicznych, między innymi w aspekcie funkcjonalności tejże przestrzeni, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego (w tym poprzez modernizację/budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego, bezpieczeństwa transportowego, energetycznego i ekologicznego, jak również poprawy kondycji psychofizycznej mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej, sportu i rekreacji. Działania z zakresu ochrony, rozwoju i promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w szczególności w zakresie szlaków turystycznych, miejsc wypoczynku i rekreacji przyczyniających się do ochrony przyrody, np. związanych z infrastrukturą rowerową (drogi dla rowerów, infrastruktura towarzysząca), niebieską i zieloną infrastrukturą. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg zarządzanych przez zarządy powiatów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, które będą służyć rynkom pracy i rozwojowi gospodarczemu na poziomie lokalnym.  W ramach tego celu mogą być finansowane także projekty wpisujące się w pozostałe cele polityki spójności (CP1-4, CP6) i realizujące ich wymogi, wynikające i wskazane w strategiach/planach działań ZIT/IIT. Ostateczny zakres tematyczny ZIT wskażą IZ, po konsultacji ze Związkiem ZIT przygotowującym Strategię.

 • Obszary tematyczne przy realizacji, wdrażaniu, ewaluacji i monitorowaniu Strategii ZIT WrOF oraz Strategii Ponadlokalnej 2030:
 • edukacja,
 • opieka żłobkowa,
 • ochrona zdrowia,
 • rynek pracy,
 • finanse samorządowe,
 • przedsiębiorczość,
 • kultura,
 • turystyka,
 • dziedzictwo narodowe,
 • walory przyrodnicze,
 • mobilność,
 • gospodarka wodno-kanalizacyjna,
 • odpady komunalne,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • bezpieczeństwo przeciwpowodziowe,
 • energia i zanieczyszczenie powietrza,
 • klimat akustyczny,
 • bezpieczeństwo.

II. Członkowie Rady ZIT WrOF

 1. Członkami Rady ZIT WrOF będą również podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057z późn. zm.), prowadzący działalność na terenie WrOF w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT WrOF oraz Strategią Ponadlokalną ZIT WrOF 2030.
 2. Zapraszamy osoby, zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej, nie będące członkami struktur ZIT WrOF, a posiadające:
 • doświadczenie w zakresie środków unijnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem partnerów i projektów zintegrowanych,
 • znajomość obszaru wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT WrOF,
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

III. Warunki udziału w naborze na członka Rady ZIT WrOF

Warunkiem przystąpienia do naboru na członka Rady ZIT WrOF jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego dla partnerów społecznych i gospodarczych,  w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. (Formularz w załączeniu) na adres e-mail: strategia.zitwrof@um.wroc.pl

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z wyborem partnera. Niespełnienie wymogów wskazanych w punkcie II skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Uczestnictwo w pracach jest bezpłatne i dobrowolne.

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.