Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 informuje o naborze  wniosków o dofinansowanie przeprowadzanym w sposób niekonkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska

Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT

Nabór nr:  FEDS.06.01-IZ.00-047/23

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu 6.1. A Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej.

 

 

Termin, od którego można składać wnioski 

 

20 października 2023 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski

 

30 listopada 2023 r.

 

Kto może składać wnioski?

 

  1. W projekcie pt.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludwikowskiej – Park Południowy w Oleśnicy – Gmina Miasto Oleśnica;
  2. W projekcie pt.: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu – Gmina Wrocław;
  3. W projekcie pt.: Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu – Gmina Kąty Wrocławskie;
  4. W projekcie pt.: Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Miękinia – Gmina Miękinia;
  5. W projekcie pt.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie – Gmina Kąty Wrocławskie;
  6. W projekcie pt.: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach – Gmina Sobótka;
  7. W projekcie pt.: Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie – Gmina Kąty Wrocławskie;
  8. W projekcie pt.: Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice – Gmina Siechnice.

 

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021,

pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie- wersja 3 obowiązujaca od 23.08.2023 r.

 

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru w dedykowanej aplikacji WOD2021 dostępnej  pod adresem

https://wod.cst2021.gov.pl/ 

 

 

Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki:

 

 

Załączniki do wniosku

 

 

Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego (ZWD), który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEDS 2021-2027 (IZ FEDS 2021-2027).

 

Zadania związane z naborem realizuje

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR wynosi: 70% wydatków kwalifikowalnych

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na nabór  18 543 344 PLN

 

Regulamin naboru

Dokumenty obowiązujące od 16 listopada 2023 r.

REGULAMIN FEDS.06.01-IZ.00-047_23 -zmiana

REGULAMIN FEDS.06.01-IZ.00-047_23 – śl. zm.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kwalifikowalność projektu i wydatków finansowanych_FEDS.06.01-IZ.00-047_23

Załącznik nr 2 do Regulaminu Lista wskaźników_FEDS.06.01-IZ.00-047_23

 

Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawców

 

Wersja archiwalna obowiązująca do 15 listopada 2023 r.

REGULAMIN FEDS.06.01-IZ.00-047_23

Załącznik nr 1 do Regulaminu Kwalifikowalność projektu i wydatków finansowanych_FEDS.06.01-IZ.00-047_23

Załącznik nr 2 do Regulaminu Lista wskaźników_FEDS.06.01-IZ.00-047_23

 

Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawców

 

 

Wzór umowy

 

WZÓR UMOWY EFRR i FST_ver.1

 

Kryteria wyboru projektów

 

Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027, przyjęte Uchwałą nr 35/23 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 13.09.2023 r. i Uchwałą nr 39/23 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 13.09.2023 r.:

 

Kryteria formalne i merytoryczne ogólne – ZIT_IIT

Kryteria specyficzne 6.1 6.2 ZIT_IIT

 

FAQ

Informacje dodatkowe z webinarium dla beneficjentów programu FEDS 2021-2027 Spotkanie informacyjne on-line dla beneficjentów programu FEDS 2021-2027, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT. Nabór nr:  FEDS.06.01-IZ.00-047/23 – 30.10.2023r.:

 

FAQ_FEDS_6.1

O PIFE

Prezentacja 6.1

Procedura oceny 6.1

WOD2021

Wypełnienie wniosku- prezentacja 6.1

 

 

Wyniki oceny 

 

Lista zawierająca wynik oceny projektu FEDS.06.01-IZ.00-047_23