Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do udziału w konkursach dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, planowanych do ogłoszenia 1 kwietnia 2019 r. w ramach działania 10.4.

W konkursów można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na:

  • staże i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy,
  • tworzenie klas patronackich,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
  • udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowe technologie, materiały, narzędzia na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych,
  • szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wnioskodawcami mogą być m.in. organy prowadzące organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, instytucje rynku pracy, pracodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców. 

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w okresie od 6 maja do 20 maja 2019 r. Więcej informacji i dokumentacja konkursowa będą dostępne od 1 kwietnia na stronach: