Informujemy o ogłoszeniu naboru w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, schemat A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Więcej informacji tutaj