Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 10.4.2 – Dostosowanie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  – ZIT WrOF
Treść:
Informujemy o ogłoszeniu naboru w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.2 – Dostosowanie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF,. Więcej informacji tutaj