Nabór w trybie konkursowym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby,
Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa – Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa– ZIT WrOF

Więcej informacji pod linkiem:  https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/2965/