Informujemy o ogłoszeniu naboru  w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2  – Aktywna integracja – ZIT WrOF,  Więcej informacji tutaj