Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF

 

 

3.4 b inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych (np. CNG, LNG, LPG), wspólny bilet

3.4 d inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe

Nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-384/20

I . Informacje ogólne

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF

Regulamin oraz wszystkie niezbędne do złożenia w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/oraz na portalu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień Regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Wybór projektów do dofinansowania jest przeprowadzany w sposób przejrzysty, rzetelny  i bezstronny. Wnioskodawcom zapewniony jest równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz równe traktowanie.

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, sposobu obliczania terminów, doręczenia pisemnej informacji do Wnioskodawcy (w szczególności o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku).

Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w regulaminie konkursu, jeśli nie wskazano inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

 

II. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs [IOK] jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 [IZ RPO WD] oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego [ZIT WrOF]

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej, pl. Nowy Targ 1-8, kod pocztowy 50-141 Wrocław.

 

III. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu jest realizowany na terenie ZIT WrOF typ projektu określony dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, dotyczący:

3.4 b inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych (np. CNG, LNG, LPG), wspólny bilet (przy czym stacje ładowania pojazdów elektrycznych / tankowania paliw alternatywnych, wspólny bilet itp. nie mogą stanowić samodzielnego elementu projektu, lecz jedynie uzupełniający, poniżej 49% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu) itp.

3.4 d inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe,przy czym możliwe jest  finansowanie samego ciągu pieszego (ale nie może on stanowić odrębnego projektu, a jedynie element uzupełniający), jeśli jego separacja od ciągu rowerowego wynika z warunków lokalnych, np. ciąg pieszo-rowerowy prowadzi do skrzyżowania, za którym nie ma możliwości kontynuowania ciągu łącznie i istnieje konieczność oddzielenia drogi dla rowerów od ciągu pieszego – na tym odcinku możliwa jest inwestycja również w ciąg pieszy. Koszt takiego wydzielonego ciągu pieszego powinien zawsze stanowić mniej niż 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeznaczonych na drogi rowerowe.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów.

Przez drogi rowerowe należy rozumieć drogi dla rowerów, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Drogami dla rowerów nie są pasy ruchu dla rowerów:

droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Przez inwestycje ograniczające ruch w centrach miast nie należy rozumieć wyłącznie inwestycji zlokalizowanych w centrach miast – istotne jest oddziaływanie na centra miast.

Inwestycje w infrastrukturę drogową transportu publicznego mogą stanowić element uzupełniający w projekcie o wartości nie przekraczającej 35% wartości wydatków kwalifikowalnych – pod warunkiem spełniania poniższych warunków:

 • elementy drogowe w projekcie przeznaczone są wyłącznie dla transportu publicznego lub nadają priorytet transportowi publicznemu, np. buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu publicznego (tunele, wiadukty) – nie jest możliwe sfinansowanie zakresu rzeczowego projektu, który nie służy bezpośrednio transportowi publicznemu;
 • przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, np. pasy skrętów dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach itp.;
 • infrastruktura drogowa przy pętlach autobusowych / tramwajowych, stacjach kolejowych lub parkingach P&R i B&R – odcinki dróg łączące takie terminale bezpośrednio z siecią dróg miejskich.

Nie przewiduje się realizacji samodzielnych projektów drogowych.

Limity powyższe nie sumują się – elementy uzupełniające w projekcie zawsze powinny stanowić mniej niż 49% wydatków kwalifikowalnych, jeśli np. projekt składa się z budowy centrum przesiadkowego, drogi prowadzącej do centrum oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wówczas wydatki na centrum przesiadkowe powinny stanowić więcej niż 51% wydatków kwalifikowalnych, wydatki na drogę – do 35%, a pozostałą część – wydatki na stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Inwestycje w transport miejski w ramach działania będą przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach. Muszą one wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej lub plany mobilności miejskiej. Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii, jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarzadzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien zostać przyjęty do realizacji uchwałą rady gminy, właściwej dla miejsca realizacji projektu. Jeśli projekt realizowany jest na obszarze kilku gmin, powinien być ujęty w planach właściwych gmin.

Ocena dokonywana jest na podstawie zaświadczenia / oświadczenia  wydanego przez właściwy urząd gminy (obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie). Zaświadczenie (poświadczenie, potwierdzenie) obligatoryjnie zawiera:

 • informację o tym że projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego do realizacji uchwałą rady gminy;
 • krótkie uzasadnienie merytoryczne;
 • numer uchwały przyjmującej PGN do realizacji.

Jeżeli zaświadczenie wydane jest na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dział VII Wydawanie zaświadczeń) powyższe elementy nie są wymagane.

Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” zwłaszcza w zakresie stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że jego projekt ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taką deklarację wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w  ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020” oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce [Dowiedz się więcej o Programie] -> [Poznaj Fundusze Europejskie bez barier] znajdującej się na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/, w tym
z Poradnikiem opublikowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Ponadto zwraca się uwagę, że obowiązują również nowe przepisy prawa krajowego w zakresie dostępności, tj. ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która nakłada obowiązek spełnienia przez podmioty publiczne wymagań w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z wymogami zawartymi w ust. 1 art. 5. Przedmiotowa ustawa odwołuje się do standardów WCAG 2.1 AA i rozszerza wymagania zawarte w „Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, będące załącznikiem nr 2 do ww. wytycznych (standardy te dotyczyły WCAG 2.0 AA). Ponadto obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi, która nakłada również inne obowiązki skierowane przede wszystkim do podmiotów sektora finansów publicznych dotyczące m.in. dostępności architektonicznej. Wymienione minimalne wymogi stanowią uzupełnienie wymogów stawianych w załączniku nr 2 do „Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Warunki oraz preferencje w zakresie realizacji projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r. z późn. zm., zamieszczone na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/posiedzenia-i-uchwaly/ [„Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących dla naboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu].

Kategorie interwencji dla niniejszego konkursu:

 • 043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
 • 090 Ścieżki rowerowe i piesze.

 

IV. Typy Wnioskodawców/Beneficjentów oraz Partnerów:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej.

V. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 6 230 000,00 EUR, tj. 27 825 672,00 PLN(zgodnie z obowiązującymw lipcu 2020 r. kursem Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tj. 1 EUR = 4,4664 PLN).

Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania).

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie w trakcie trwania naboru (poprzez zmianę Regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu –
z uwzględnieniem możliwości dofinansowania kolejnych projektów na liście według liczby otrzymanych punktów, zgodnie z zasadą równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę, z ew. uwzględnieniem kryterium rozstrzygającego).

VI. Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania:

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania:.

 • 500 000 PLN

VII. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania w ramach konkursu nie może być większa niż alokacja przeznaczona na konkurs, pomniejszona o kwotę przeznaczoną na odwołania, tj. 17 000 001,32 PLN.

(w odniesieniu do pierwotnej alokacji przeznaczonej na konkurs).

VIII. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych (z uwzględnieniem dochodu poprzez zastosowanie tzw. metodyki luki finansowej, o której mowa w art. 61 ust. 1-7 rozporządzenia 1303 – jeśli dotyczy);
 • w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu (Beneficjenta / Partnera) w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro;
 • w przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną kwota dofinansowania nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym
  z inwestycji (ale nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych);
 • w przypadku rekompensaty – nie więcej niż 85% oraz
  • jeśli nie stanowi pomocy publicznej – zgodnie z wyliczeniem rekompensaty
   i z uwzględnieniem dochodu (poprzez zastosowanie tzw. metodyki luki finansowej, o której mowa w art. 61 ust. 1-7 rozporządzenia 1303 – jeśli dotyczy);
  • jeśli stanowi pomoc publiczną – zgodnie z wyliczeniem rekompensaty.

IX. Minimalny wkład własny jako % wydatków kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny (pokryty ze środków własnych lub innych źródeł finansowania) wynosi:

 • w przypadku projektu bez pomocy publicznej – 15 % kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku pozostałych projektów – zgodnie z poziomem wynikającym z kalkulacji luki finansowej i/lub rekompensaty lub poziomu pomocy publicznej / de minimis.

z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu (Beneficjenta / Partnera) w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR.

 

X. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 27 marca 2020 r. do godz. 15:00 dnia 9 kwietnia 2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku
o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:

          przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub

          przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: gwnd@dolnyslask.pl.

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy zgodnie z zapisami pkt. 19 Regulaminu.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

 

XI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami  na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/oraz na portalu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie-o-konkursie-3.4.2-ZIT-WrOF – aktualne od 28 lipca 2020

Ogłoszenie-o-konkursie-3.4.2-ZIT-WrOF – aktualne od 28.07.2020 – tryb śledź zmiany

Ogłoszenie-o-konkursie-3 4 2-ZIT-WrOF- obowiązuje od 23 marca 2020

Ogłoszenie-o-konkursie-3_4_2-ZIT-WrOF – wersja archiwalna

Regulamin-konkursu-3.4.2-ZIT-WrOF – aktualny od 28 lipca 2020

Regulamin-konkursu-3.4.2-ZIT-WrOF – aktualny od 28 lipca 2020 – tryb śledź zmiany

Regulamin-konkursu-3_4_2-ZIT-WrOF – obowiązuje od 23 marca 2020

Regulamin-konkursu-3_4_2-ZIT-WrOF – wersja archiwalna

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-3_4_2-ZIT-WrOF-Kryteria-wyboru

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-3_4_2-ZIT-WrOF-Wskazniki

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-3_4_2-ZIT-WrOF-Lista-sprawdzająca

Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-3_4_2-ZIT-WrOF-Ludność

Metodologia-szacowania-wartości-wskaźników-obowiązująca-od-29-czerwca-2018

wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Deklaracja Natura 2000

Formularz – pomoc de minimis dla usług w ogólnym interesie gosp.

Formularz – pomoc de minimis

Formularz – pomoc inna niż w rolnictwie, rybołótswie, de minimis

Formularz – wklad niepieniężny (częściowo z PP)

Formularz – wkład niepieniężny (bez PP)

Formularz – wkład niepieniężny (z PP)

Instrukcja wypełniania WND (ver. 14) – obowiązująca od 17.03.2020

Instrukcja wypałniania WND (ver. 12) – wersja archiwalna

Oświadczenie VAT – Wnioskodawca

Oświadczenie – pomoc de minimis

Oświadczenie Analiza OOŚ

Oświadczenie o braku pomocy publicznej, de minimis

Oświadczenie VAT – Partner

Oświadczenie VAT – Podmiot realizujący

Pełnomocnictwo

Pomoc publiczna – informacje dodatkowe (UOKiK)

Poziom wsparcia – projekty partnerskie

Wzór umowy

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver 21

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw. ver. 19

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa ver 19

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu ver 19

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności_ ver 19

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu_ ver 19

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji_ ver 19

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 21

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 21

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 21

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji_v20

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność _v21

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_v21

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17

Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu ver 19

Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności_v21

Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń_ver 19

Wzór decyzji

Decyzja wzór

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw. ver 19

Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa ver 19

Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu ver 19

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności ver 19

Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu ver 19

Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji ver 19

Załącznik nr 6 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 21

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 21

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 21

Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji ver 20

Załącznik nr 10 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – ver 21

Załącznik nr 11 DANE OSOBOWE _v21 20.09

Załącznik nr 12 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17

Załącznik nr 13 Klasyfikacja budżetowa projektu ver 19

Załącznik nr 14 Zasady kwalifikowalności wydatków ver 21

Załącznik nr 15 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń_ver 19