Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny,
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

Priorytet 7
Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

Działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Typ 7.10 A Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej  

Typ 7.10 D Wsparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki długoterminowej

Nabór nr:  FEDS.07.10-IP.02-053/23

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej:

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

b) usługi asystenckie;

c) tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w ramach placówek zapewniających dzienną i całodobową opiekę (np. dzienny dom pomocy, miejsca krótkookresowego pobytu, w którym świadczona jest opieka w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej);

d) tworzenie gospodarstw opiekuńczych;

e) wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe;

f) usługi dające możliwość samodzielnego funkcjonowania, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, zakup wyposażenia i sprzętu, usługi transportu indywidualnego w tym np. przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia;

g) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych;

h) animacja realizowana przez organizacje pozarządowe;

 

  1. Wparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki długoterminowej:

a) szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług;

b) wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze i asystenckie w zakresie świadczenia usług w społeczności lokalnej;

c) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych;

d) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych;

e) rozwój systemu wsparcia dla kadr w zakresie superwizji, coachingu i mentoringu;

f) działania mające na celu zachęcanie, szkolenie i oferowanie młodym ludziom doświadczenia zawodowego w wielu różnych zawodach związanych ze świadczeniem środowiskowych usług społecznych;

g) działania wspierające rozwój kariery pracowników opieki długoterminowej, w tym strategie ich zatrzymywania;

h) podnoszenie umiejętności i przekwalifikowywanie personelu medycznego, personelu opieki długoterminowej i opiekunów nieformalnych;

i) przygotowanie i zmiana kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach poza placówkami.

 

Termin, od którego można składać wnioski

29 listopad 2023 r. od godziny 0:00:01

 

Termin, do którego można składać wnioski

31 styczeń 2024 r. do godziny 23:59:59

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2024 r.

 

Kto może składać wnioski?

1.Gmina Wrocław

2.Gmina Kąty Wrocławskie

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego na https://sowa2021.efs.gov.pl/

 

Nazwa i adres instytucji organizującej nabór:
Instytucją Organizującą Nabór jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

 

Kryteria wyboru projektów

Określone w Załączniku Nr 2 do Regulaminu wyboru projektów – Kryteria wyboru projektów

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 761 599 PLN, z czego dla:

  1. Gminy Wrocław – 7 963 004,00 PLN;
  2. Gminy Kąty Wrocławskie – 3 798 595,00 PLN.

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Określony w Załączniku Nr 4 do Regulaminu wyboru projektu – Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach trybu niekonkurencyjnego nie przewiduje się możliwości wniesienia protestu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania

Łączna kwota środków na dofinansowanie projektu w naborze (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa)

wynosi tj. 11 761 599 PLN,

W trakcie trwania naboru lub po jego rozstrzygnięciu możemy zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w naborze z uwzględnieniem zasady równego traktowania.

Ze względu na zmianę kursu walut PLN w stosunku do EUR, kwota dostępnej alokacji w ramach Działania może ulec zmianie. Dokładna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.

Umowę o dofinansowanie projektu podpiszemy do poziomu dostępnych środków na dofinansowanie projektów w naborze.

 

Minimalny wkład własny

5%

 

Wartość projektu

Maksymalna wartość projektów, które zostaną wybrane w ramach tego naboru (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa + wkład własny) wynosi 12 380 632 PLN

  1. Gmina Wrocław – 8 382 110, 00 PLN;
  2. Gmina Kąty Wrocławskie – 3 998 522,00 PLN.

 

Regulamin naboru

Regulamin naboru projektów nr FEDS.07.10-IP.02-053_23

Załącznik_nr_1_standardy realizacji form wsparciaFEDS.07.10-IP.02-053_23

Załącznik_nr_2_ kryteria wyboru projektówFEDS.07.10-IP.02-053_23

Załącznik_nr_3 _lista wskaźnikówFEDS.07.10-IP.02-053_23

Załącznik_ nr 4_ wzór umowy _EFS+FEDS.07.10-IP.02-053_23

 

 

Rodo