W dniu 28 marca 2023 projekt SZOP FEDS 2021-2027 uwzględniający uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych został  przesłany do zaopiniowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które pełni rolę Instytucji Koordynującej (IK). Wersja dokumentu została zamieszczona poniżej.

Uzyskanie pozytywnej opinii Instytucji Koordynującej (IK) będzie podstawą do przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pierwszej, obowiązującej wersji Szczegółowego opisu priorytetów FEDS 2021-2027 i rozpoczęcia wdrażania programu, w tym przede wszystkim ogłoszenia pierwszych planowanych naborów.

Dodatkowo zamieszczamy Raport z podsumowania konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (SZOP FEDS 2021-2027) przeprowadzonych w okresie od 20 lutego do 9 marca 2023 r.

 

Projekt SZOP FEDS 2021-2027 – wysłany do opinii IK UP 28 marca 2023

 

Raport z konsultacji społecznych SZOP FEDS 2021-2027