Projekt pn. Przebudowa budynku skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu zakłada wykorzystania cennego elementu kompleksu Pałacu Królewskiego na cele turystyczne i kulturowe. Obiekt znajduje się na Placu Wolności 7a w południowej części wrocławskiego Starego Miasta.

Budynek w całości leży na obszarze średniowiecznego zespołu Starego Miasta we Wrocławiu, Realizacja inwestycji pozwoli na wykorzystanie przestrzeni centrum miasta do utworzenia spójnej oferty kulturowej oraz promowanie Pałacu Królewskiego oraz innych zabytków miasta Wrocławia.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje prace remontowo-budowalne pozwalające na zachowaniu cennego zabytku oraz przystosowaniu budynku do pełnienia funkcji kulturowych i turystycznych.

Cel główny projektu to zachowanie i adaptacja cennego obiektu zabytkowego Wrocławia – stanowiącego część zespołu uznanego za Pomnik Historii.

Inwestorem jest Gmina Wrocław.

  • Całkowita wartość projektu: 4 233 977,00 PLN

  • Kwota dofinansowania: 2 581 693,65 PLN

  • Wkład własny: 1 652 283,35 PLN

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa: 4 Środowisko i zasoby
Działanie: 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie: 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WROF
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020