Informujemy o opublikowaniu listy rankingowej dla rozstrzygniętego naboru nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16.
Lista znajduje się również w zakładce o naborze