Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 z dnia 26 lutego 2019r. informujemy, że ZIT WrOF mają przewidziane 3 spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców: 

1) Spotkanie dot. Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny oraz ZIT WrOF i ZIT AW przewidziane na 9 maja 2019 r.;
 
  
2) Spotkanie dot. Działania 4.5 Bezpieczeństwo – konkurs ZIT WrOF {4.5.C} przewidziane na 12 lipca 2019 r.; 
  
3) Spotkanie dot. Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa  konkurs ZIT WrOF{4.2.A} przewidziane na 30 października  2019 r.;