SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW
Wrocław 7 grudnia 2018 r.

związane z naborem wniosków konkursowych na realizację projektów
w ramach
Osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2„Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Poddziałanie 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF
Schemat 1.2 A: Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zapraszają na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursu w ramach Osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”.

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 7 grudnia 2018 r., we Wrocławiu
Budopol Wrocław S.A. ul. Racławicka15/19, w godzinach  10.00-13.20.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9:45.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. do godziny 10.00

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne w dniu 7 grudnia 2018 r.”

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednym przedstawicielu z Państwa instytucji.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby z Państwa instytucji, która zostanie zaproszona na spotkanie
w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc na spotkanie. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu Biuro ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa
w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Zachęcamy do uczestnictwa