SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW – nabór nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18
Wrocław 19 czerwca 2018 r.

związane z naborem wniosków konkursowych na realizację projektów
w ramach
Osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.2 – Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF
Schemat 1.3 A- Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Schemat 1.3 B – Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na szkolenie organizowane w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”  

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizują spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 19 czerwca 2018 r., we Wrocławiu
Budopol Wrocław S.A. ul. Racławicka15/19, w godzinach od 10.00-14.00.

Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godziny 10.00

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail,
z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne w dniu 19 czerwca 2018 r.”

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednym przedstawicielu z Państwa instytucji.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby z Państwa instytucji, która zostanie zaproszona na spotkanie
w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc na spotkanie. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa
w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Zachęcamy do uczestnictwa