Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach:

Ww. konkursy ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy: Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF i Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW.

W ramach ww.  konkursów nabór  dotyczy następujących typów projektów: 10.4.A, 10.4.B, 10.4.D, 10.4.E, 10.4.G, 10.4.H.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria interwencji 118, która dotyczy lepszego dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu, realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

O dofinansowanie w ramach ww. konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
  • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • pracodawcy;
  • przedsiębiorcy;
  • organizacje pracodawców.

Jednocześnie IOK podkreśla, że, zgodnie z kryterium dostępu nr 4, wnioski w ramach niniejszego naboru mogą składać jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową, realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe lub instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, pracodawcy, przedsiębiorcy lub organizacje pracodawców.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest instytucja rynku pracy, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-oświatową, pracodawca, przedsiębiorca lub organizacja pracodawców, projekt powinien być partnerski – Partnerem musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 9 maja 2019 r. w sali konferencyjnej 122 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.