Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr:

 • 10.4.02-IZ.00-02-273/17
 •  

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, dot. Poddziałań 10.4., w tym 10.4.2 – ZIT WrOF,  Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W ramach niniejszych konkursów ogłoszone są nabory na następujące typy projektów: A,B,C,D,E,G,H.

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 Prawo oświatowe;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Jednocześnie IOK podkreśla, że, zgodnie z kryterium dostępu nr 4, wnioski w ramach niniejszych naborów mogą składać jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową, realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty lub instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest instytucja rynku pracy, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-oświatową,  projekt powinien być partnerski – Partnerem musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 30 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

promocja, przedsiębiorca, Rozliczanie projektu, Szkolenia i konferencje, Szkolenie, Temat, Wiadomości, zamówienia publiczne
Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:

 • 10.4.01-IZ.00-02-272/17
 • 10.4.02-IZ.00-02-273/17
 • 10.4.04-IZ.00-02-275/17

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, dot. Poddziałań 10.4.1 – konkurs horyzontalny i OSI, 10.4.2 – ZIT WrOF, 10.4.4 – ZIT AW Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W ramach niniejszych konkursów ogłoszone są nabory na następujące typy projektów: A,B,C,D,E,G,H.

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 Prawo oświatowe;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Jednocześnie IOK podkreśla, że, zgodnie z kryterium dostępu nr 4, wnioski w ramach niniejszych naborów mogą składać jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową, realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty lub instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 5, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest instytucja rynku pracy, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-oświatową,  projekt powinien być partnerski – Partnerem musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 30 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
UWAGA: Zmiana organizacji spotkania !!! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zasady naboru wniosków, a także postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące w/w naboru zgłoszone za pomocą formularza.

Prosimy o zgłaszanie pytań przez formularz (link poniżej), co ułatwi nam lepsze przygotowanie odpowiedzi.

Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 24.11.2017 r. do godz. 12:00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 50 osób.

Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.

Uwaga:
Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.

Kontakt w sprawie organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów
: Dział Programowania Funduszy Europejskich tel. 71/776 98 28, 71/776 95 64, 71/776 96 05. Ponadto informujemy, że został utworzony adres mailowy spotkaniarpo@dolnyslask.pl  na który można zgłaszać problemy dotyczące zagadnień technicznych dotyczących organizacji spotkania.

Informacji dot. konkursów udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl.

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie RPO WD

Pliki do pobrania (1)