Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr:

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, dot. Poddziałania 10.2.2 – konkurs dla ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i dot. Poddziałania 10.2.4 – konkurs dla ZIT AW Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W ramach niniejszych konkursów ogłoszony jest nabór  na następujące typy projektów:
10.2.A 10.2.B, 10.2.C, 10.2.D, 10.2.E, 10.2.F, 10.2.G, 10.2.H.

O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 11 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej 122 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie RPO WD.