Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru w ramach Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową ZIT WrOF
Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, dot. Poddziałania 7.2.2 – konkurs dla ZIT WrOF Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów: 7.2.A 7.2.B, 7.2.C, 7.2.D, 7.2.E.

O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako beneficjenci.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 5 września 2018 r. w sali konferencyjnej 122 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Poniżej znajduje się agenda. Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi informacjami znajduje się na stronie RPO WD – tutaj.