Szanowni Państwo,

już po raz drugi opracowana została Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, która określa priorytety rozwojowe na najbliższych kilka lat i definiuje nowe wyzwania, którym będziemy musieli sprostać w nadchodzącym okresie. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, stworzona strategia nakreśla kierunki, które będą wzmacniały potencjał społeczny, gospodarczy i przestrzenny obszaru. Co będzie dawało możliwość świadomego kształtowania procesów zachodzących w gminach wrocławskiego obszaru, a także wzmocni impulsy rozwojowe subregionu i województwa dolnośląskiego.

Współpraca oznacza otwartą przestrzeń, gdzie przyszłość Wrocławia i 18 sąsiadujących gmin tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego nie zamyka się w jego granicach administracyjnych, a konsekwentnie odnosi się do całego obszaru oraz uwzględnia tendencje rozwojowe regionu, kraju i Europy. Kontynuacja dotychczasowej współpracy posłuży realizacji wspólnych celów, pozwoli zmierzyć się z wyzwaniami, umocni pozycję obszaru, jeszcze mocniej zacieśni więzy współpracy międzygminnej, a w szczególności wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców na różnych płaszczyznach – od mobilności po edukację. Stać ma się to poprzez efektywne wykorzystanie możliwości rozwojowych nowej perspektywy programowej i finansowej Unii Europejskiej określonej na lata 2021-2027 oraz optymalne wykorzystanie zasad, instrumentów i kierunków polityki rozwoju określonych w wielu strategicznych dokumentach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców związanych z komfortem przemieszczania się, jak również mając na uwadze konieczność poprawy jakości powietrza, planujemy realizować projekty zwiększające konkurencyjność transportu zbiorowego i niskoemisyjnych form przemieszczania się. Osiągniemy to m.in. poprzez budowę i modernizację infrastruktury transportu szynowego oraz rozwój infrastruktury rowerowej i przesiadkowej.

Z myślą o naszych małych i nastoletnich mieszkańcach, ich potrzebach oraz potrzebach ich opiekunów, wspieramy  dostęp do wysokiej jakości kształcenia i szkoleń. W tym celu zaplanowaliśmy projekty skierowane na upowszechnienie dostępu do edukacji przedszkolnej oraz wsparcie kształcenia zawodowego na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadania realizowane w projektach będą sprzyjały osiągnięciu przez najmłodsze dzieci gotowości szkolnej, a starszym dadzą możliwość zdobycia umiejętności zawodowych ułatwiających start w dorosłe życie.

Nie zapominamy również o innych istotnych płaszczyznach rozwoju, dlatego zaplanowaliśmy wiele działań związanych  m.in. z rozwojem usług społecznych, poprawą sytuacji gospodarki wodno-ściekowej, rozwojem terenów zielonych.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz wszystkie projekty w niej zawarte są wyrazem chęci kreowania wspólnej i zintegrowanej polityki społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej przez włodarzy poszczególnych Gmin Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia otrzymała pozytywną opinię zarówno Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jak i Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały jak wiele wspaniałych dokonań można osiągnąć działając wspólnie. Wierzymy, że już niebawem efekty realizacji nowej Strategii ZIT odczują wszyscy nasi mieszkańcy.