✔️SUMP – czyli Plan Zrównoważonej Mobilności – to strategia długoterminowa, która jest wypracowywana wraz z mieszkańcami i ekspertami, ma zapewnić zbilansowany rozwój wszystkich środków transportu, która będzie regularnie monitorowana i weryfikowana i która będzie zawierała plan wdrożenia.
🔝Plan obejmuje wszystkie formy przemieszczania ludzi i towarów oraz powiązania między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym, uwzględnia kwestie infrastrukturalne, środowiskowe, organizacyjne i operacyjne.🚏🚊🚉
✔️Cel opracowania:
-zapewnienie wszystkim mieszkańcom Obszaru takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
-poprawa stanu bezpieczeństwa,
-przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
-poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
-pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.
✔️Efekty:
– zwiększony udział proekologicznych środków transportu (transport publiczny, rower, komunikacja piesza, transport elektryczny),
– poprawa bezpieczeństwa,
– zmniejszone oddziaływanie na środowisko,
– poprawa jakości życia mieszkańców.
🤝👏Gratulujemy i Dziękujemy wszystkim Gminom zaangażowanym w realizacje tego ważnego projektu, który przyczyni się do realizacji wielu projektów związanych z mobilnością dla mieszkańców naszego obszaru.
Z Planem Zrównoważonej Mobilności można zapoznać się TUTAJ