21 grudnia 2022 r. uchwałą nr 6299/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą w grudniu 2022 r.