We Wrocławiu i w Siechnicach na Dolnym Śląsku wybudowane zostaną sieci ciepłownicze. Projekty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. o łącznej wartości blisko 13,5 mln zł otrzymają unijne wsparcie. NFOŚiGW przekaże na ten cel 4,6 mln zł.

Pieniądze będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W przypadku sieci ciepłowniczej dla Wrocławia będzie to unijne działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, a siechnicka sieć powstanie dzięki dotacji z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Obie umowy sfinalizowano 21 grudnia 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW, reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu Artura Michalskiego. Dokumenty ze strony beneficjenta podpisali: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wojciech Heydel oraz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Rozwoju Maciej Tomaszewski.

Pierwszy projekt w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Wrocław, wymienionej w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego. Inwestycja obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 7,77 km. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podłączenie się nowych odbiorców z rynku wtórnego (co najmniej 2,571 MW) i rynku pierwotnego (0,8 MW) do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Zawidawie. Aktualnie rejon ulic objętych projektem – od Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów – nie posiada dostępu do ciepła sieciowego. W przypadku przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej nie będzie zastosowany inny wariant zasilania (np. budowa lokalnej kotłowni), co przyczyni się do realizacji założeń gospodarki emisyjnej. Projekt zapewni komfort cieplny użytkowników uzyskany z poszanowaniem środowiska i bezpieczeństwo użytkowania. Planowane efekty to: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej –14 080,22 GJ/rok, spadek emisji gazów cieplarnianych – 571,36 CO2/rok oraz spadek emisji pyłów – 0,59 Mg/rok. Inwestycja, która powinna zakończyć się w październiku 2021 r., została oszacowana na 11 224 576,68 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 3 822 131,93 zł.

Druga sieć ciepłownicza – o długości 1,35 km – powstanie w gminie Siechnice w rejonie ulic: Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin. Tam obecnie też nie ma dostępu do ciepła sieciowego. Sieć zasilana jest ze źródła częściowo wykorzystującego energię odnawialną (biomasa) w zakresie 26%. Realizacja projektu umożliwi podłączenie się nowych odbiorców z rynku pierwotnego do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła kogeneracyjnego EC Czechnica i zwiększenie mocy zamówionej o 1,8 MW. W każdym przypadku w procesie projektowania zostaną zastosowane nowoczesne standardy w zakresie energochłonności obiektów. W tym projekcie przewiduje się, że prace zakończą się w listopadzie 2018 r., a ich koszt całkowity wyniesie 2 251 145,08 zł, zakładając unijne dofinansowanie na poziomie 812 486,72 zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że są to projekty komplementarne zidentyfikowane w Strategii ZIT WrOF.

Treść komunikatu oraz zdjęcia z uroczystego podpisania umowy dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.