UPROSZCZENIA W ROZLICZANIU WYNAGRODZEŃ

Dla uproszczenia procesu rozliczania wydatków oraz wychodząc naprzeciw wnioskom Beneficjentów, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wprowadziła zmiany w sposobie rozliczania kosztów wynagrodzeń. Zrezygnowano z załącznika pn. „Zestawienie składników wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt” zastępując go dokumentem źródłowym – listą płac, rachunkiem, notą. Beneficjenci nie będą zatem zobowiązani do wypełniania dodatkowego załącznika, ale do przedstawiania listy płac, rachunku, noty. W związku z powyższym zaleca się, aby dla kosztów personelu rozliczanego w projektach, stosowano odrębne listy płac.

Zmiana dotyczy konkursów dla których proces podpisywania umów rozpoczął się po 05.02.2020r. oraz konkursu RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18.

 http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/pobierz-wzory-dokumentow.html