7 grudnia została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Baza to narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powinna być stosowana  przez beneficjentów w przypadku udzielenia zamówień, których wartość przekracza 50 tyś. zł netto. Instytucja Zarządzająca RPO WD podjęła decyzję, iż termin, od którego publikacja zapytań ofertowych przez  beneficjentów w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich stanie się obowiązkowa, będzie przypadał na dzień 20.01.2016 r.

Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2005 r. Prawo zamówień publicznych powinni stosować zasadę konkurencyjności w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy, a jednocześnie przekraczającej 50 tysięcy. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Zasada konkurencyjności nie znajduje zastosowania w przypadku zamówień opisanych w pkt 1 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.

Więcej informacji dotyczących uruchomienia Bazy można znaleźć tutaj.