O wyższy limit zaliczki (do 90% dofinansowania projektu) będą mogli ubiegać się  wszyscy Beneficjenci dotychczas uprawnieni do zaliczki w wysokości 40% dofinansowania, którym termin zakończenia realizacji projektu przypada na czerwiec 2020 r. i później.

 

Dla konkursów ogłoszonych i trwających zmienione zostaną w najbliższym czasie regulaminy/zasady ubiegania się o wsparcie w trybie pozakonkursowym. Wyższy limit zaliczki w projekcie już realizowanym będzie udzielany na pisemny wniosek Beneficjenta, w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Powyższa zmiana zostanie również uwzględniona w projektach wybranych do dofinansowania, dla których aktualnie jest przygotowywana umowa o dofinansowanie.