Informujemy o opublikowaniu następujących zestawień:

  • aktualna tabela przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR) na maj 2017 r. oraz
  • zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/ Działaniach/Poddziałaniach RPO WD  w związku z procedurą odwoławczą.

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami dostępnymi w załącznikach.