18 lutego 2019 r. uchwałą nr 372/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na luty 2019 r.
Dane zostały przygotowane wg stanu na ostatni dzień roboczy  stycznia 2018 r. Zastosowano kurs 4,2905