Aktualne zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w lutym 2022 r.

 

 

Uchwała ZWD z dn. 21.02.2022 r. w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej

 

UZASADNIENIE do uchwały 

 

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów  w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą  – załącznik do uchwały