Aktualne tabele przedstawiające dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR i BP (Osie Priorytetowe 1 – 7) w grudniu 2019 r.: