Treść:
26 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4147/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
Do dofinansowania zostało wybrane 12 projektów, których całkowita wartość wynosi 11 633 058,23 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 9 883 456,06 zł.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-221/17 oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF  znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.