Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego,na podstawie licznych próśb wnioskadawców, podjęła decyzje o wydłużeniu następujących naborów:

 Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.1 – Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny (OSI)  (RPDS. 01.03.01-IP.01-02-181/16)

Poddziałanie 1.3.2 – Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF   (RPDS. 01.03.02-IP.01-02-182/16)

Poddziałanie 1.3.3 – Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ      (RPDS. 01.03.03-IP.01-02-183/16)

 Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB wszystkie w/w nabory wydłużono do dnia 31 stycznia 2017r.

 Zmiana terminu jest odpowiedzią na spływające do DIP prośby potencjalnych Wnioskodawców o przesunięciu zakończenia naborów.

W związku z powyższym, zmianie uległa następująca dokumentacja konkursowa (zmiana dotyczy tylko terminu zakończenia naboru): regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie.