Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18 zostaje wydłużony do dnia 30 czerwca 2019r.