Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.04.02-IP.01-02-216/16
1.4.2 B „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno – procesowych przedsiębiorstw”
zostaje wydłużony do 31 maja 2017r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.04.02-IP.01-02-218/16
1.4.2 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa
zostaje wydłużony do 31 maja 2017r.