Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

w ramach naboru nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18 zostaje wydłużony do dnia 30 września 2019r.