Dnia 13 października 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 3 projekty.

Wyniki oceny formalnej przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 2 projekty o wartości 23 270 582,41 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 13 545 827,50 PLN
  • Żaden projekt nie został odrzucony
  • 1 projekt został wycofany z oceny
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.