30.03.2017 Kategoria: Wiadomości
Zakończyła się ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego  – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt.

Wyniki oceny formalnej
przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 1 projekt o wartości  12 090 861,76  PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 4 419 169,60 PLN.
  • Żaden projekt nie został odrzucony.
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny.

Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.