Lista rozstrzygająca ocenę merytotyczną w konkursie 3.3 e – nr naboru: RPDS.03.03.02-IP.01-02-367/19

Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 e  znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze.