Dnia 23 października 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17) ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt.

Wyniki oceny merytorycznej
przedstawiają się następująco:
·         Pozytywnie oceniono projekt o wartości 86 146 740,00 PLN z czego wartość dofinansowania wynosi 44 023 545,60 PLN
·         Projekt nie został odrzucony
·         Projekt nie został wycofany z oceny
·         Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny Strategicznej ZIT WrOF.

Lista projektów dostępna również pod naborem.