28 marca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania  5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17) ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego etapu – oceny strategicznej ZIT WrOF.
 Wartość całkowita projektu wynosi 10 000 000,00 PLN, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 9 000 000,00 PLN w tym 8 500 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 500 000,00 PLN z Budżetu Państwa (BP).