5 września 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18) ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego etapu – oceny strategicznej ZIT WrOF. Całkowita wartość projektu wynosi 38 264 676,00 zł, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 18 791 782,37 zł.
Lista znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze.