13 maja odbyło się posiedzenie XXXIV Komitetu Monitorującego drugi raz zorganizowane w formule zdalnej, na którym:

  • omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WD 2014-2020 za rok 2020
  • przyjęto kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR do Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP, schemat 1.5.D, dotyczących wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • zatwierdzono kryteria oraz przyjęto Plan działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2021;
  • zatwierdzano zmieniony „Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”;

 

Uchwała KM RPO WD Nr 160 z dn. 13.05.2021 r. – zatwierdzenie protokołu z dn. 9 września 2020 r

Uchwała KM RPO WD Nr 162 z dn. 13.05.2021 r. – zatwierdzenie Planu Działania dla EFS dla Osi 9 na rok 2021

Uchwała KM RPO WD Nr 163 z dn. 13.05.2021 r. – zmiany w kryteriach EFRR

Uchwała KM RPO WD Nr 164 z dn. 13.05.2021 r. – zatwierdzenie zmian Planu ewaluacji

Załącznik do uchwały Nr 160 z dn. 13.05.2021 r. – Protokół z XXXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego w dn. 09.09.2020 r

Załącznik do Uchwały Nr 162 z dn. 13.05.2021 r. – PLAN DZIAŁANIA DLA 9.3 NA ROK 2021_13.05.2021

Załącznik do Uchwały Nr 163 z dn 13.05.2021 r. – kryteria EFRR_czysty

Załącznik do Uchwały Nr 164 z dn. 13.05.2021 r. – zatwierdzenie zmian Planu ewaluacji