15 września 2021 r. odbyło się XXXV posiedzenie Komitetu Monitorującego zorganizowane w formule zdalnej, na którym omówiono:

  • stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
  • zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
  • zmiany w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – zakres EFRR”

 

Ponadto zatwierdzony został protokół z posiedzenia KM z dnia 13 maja 2021 r.

 

Zmiany RPO zatwierdzone przez KM RPO WD w dn. 15.09.2021 r.

Zmiany w kryteriach RPO WD zatwierdzone przez KM RPO WD w dniu 15.09.2021

Protokół z posiedzenia KM RPO WD z dn. 13.05. 2021 wraz z załącznikami

Stan wdrażania RPO WD – dane na dzień 31.08.2021