Informujemy, że 2 października  2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosku. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt.

Wyniki oceny formalnej
przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 1projekt o wartości 86 146 740,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 44 023 545,60 PLN
  • Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.