4 lipca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku.
 

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania  5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18), ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany do kolejnego etapu – oceny strategicznej ZIT WrOF.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 72 207 701,61 zł, z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 49 631 330,89 zł.
 
W załączeniu Lista projektów skierowanych do Oceny Strategicznej ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18. Lista znajduje się również w zakładce o naborze