Przedstawiamy zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) – wersja 1.6. Dokument obowiązuje dla naborów ogłaszanych od 21 sierpnia br.