9 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej  Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminu w ramach konkursów:

  • nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16 – konkursy horyzontalne – nabór na OSI;
  • nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16 – ZIT WrOF;
  • nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 – ZIT AJ.

Podstawowa zmiana w regulaminie konkursów dotyczy doprecyzowania zapisów ujednolicających  kwestie kwalifikowalności inwestycji w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) do wsparcia w ramach schematu 6.3.C.
IZ RPO WD wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju o zajęcie stanowiska w sprawie  interpretacji obszarów wiejskich i miejskich obszarów funkcjonalnych w Umowie Partnerstwa w odniesieniu do ogłoszonych konkursów w ramach działania 6.3.C.
Ministerstwo Rozwoju, ze względu na bardzo specyficzne uwarunkowania projektów „drogowych” w ramach rewitalizacji,  przekazało Instytucji Zarządzającej RPO WD stanowisko, iż kwalifikowalne do wsparcia w ramach 6.3.C są inwestycje drogowe zlokalizowane w miejskich obszarach funkcjonalnych rozumianych zgodnie z zapisami KPZK 2030 i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020 (wszystkie jednostki administracyjne należące do Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Legnickiego obszaru funkcjonalnego, Wałbrzyskiego obszaru funkcjonalnego lub Jeleniogórskiego obszaru funkcjonalnego) oraz na  pozostałym obszarze województwa – wyłącznie w gminach miejskich lub obszarach miejskich  gmin miejsko-wiejskich. Dodatkowo, kwalifikacja danej gminy jako obszar miejski powinna, w przypadku działań rewitalizacyjnych z uwagi na ich specyfikę, następować zgodnie z podziałem administracyjnym  kodem TERYT czyli jako obszar gminy miejskiej lub obszar miejski gminy miejsko-wiejskiej (niezależnie od kodu danej gminy w DEGURBA).
W związku z powyższym, w pkt 4 Regulaminu Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu, zostały doprecyzowane zapisy ujednolicające kwestie kwalifikowalności inwestycji w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe)do wsparcia w ramach schematu 6.3.C.
Przy okazji wprowadzenia ww. zmian w regulaminie wprowadzona została ponadto korekta zapisów w pkt 20 regulaminu Studium wykonalności mająca na celu dostosowanie opisu zasad uaktualnionych w zakładce RPO 2014-2020 > Skorzystaj z programu > Jak zacząć korzystać z programu > Wypełnienie wniosku.
W związku ze zmianą regulaminu odpowiednie zmiany dotyczą również treści ogłoszeń w przedmiotowych konkursach.
Dodatkowo przy kryterium specyficznym merytorycznym „Realizacja projektu na obszarach wiejskich” w załączniku nr 1 do Regulaminu został dodany przypis ujednolicający, analogiczny do  zapisów w regulaminie, dotyczący dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).