30 kwietnia 2020 zakończył się tryb obiegowy Komitetu Monitorującego RPO WD, w ramach którego zatwierdzono dwie uchwały:

  • Uchwała w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD  2014-2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na realizację projektów. Głównym celem tej uchwały jest wyrażenie zgody przez Komitet Monitorujący RPO WD na  wprowadzanie zmian do projektów finansowanych z RPO pozwalających na ich dalszą realizację pomimo zaprzestania – ze względu na okoliczności związane z obecną sytuacją epidemiczną – spełniania kryterium/kryteriów, w oparciu o które projekt został wybrany do dofinansowania.  
  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 128/19 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów oraz przyjęcia Planów działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2020” 

Zatwierdzono dwie zmiany w Planie Działania dla Osi 9 – Włączenie społeczne 

  • wprowadzenie karty dla projektu pozakonkursowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2 
  • zmiana w kryteriach wyboru projektu dla działania 9.1 związku z planowanym ogłoszeniem naboru w maju br.

 

W głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania, głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem kryteriów i tym samym podjęciem uchwały. 

Uchwała KM RPO WD Nr 137 z dn. 30.04.2020 0 dot. odstępstw od kryteriów wyboru projektów

Uchwała KM RPO WD Nr 138 z dn. 30.04.2020 zmiana w Planie działania EFS -Oś 9

Plan działania Oś 9 – załącznik do uchwały 138 z dn. 30 kwietnia 2020