6 lutego 2020 r. zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały KM w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR. Wprowadzone zmiany zostały dokonane w:

 

  • Poddziałaniu 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej”, nabór w trybie konkursowym ogłaszany przez ZIT AW;
  • w Poddziałaniu 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WROF, Typ 3.4 b inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe oraz 3.4 d inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe”, nabór w trybie konkursowym ogłaszany przez ZIT WrOF;
  • w kryteriach formalnych ogólnych dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR – tryb konkursowy – w związku z ww. naborem w Poddziałaniu 3.3.4 (zmiana dot. niektórych typów projektów, np. projektów grantowych);
  • w kryteriach merytorycznych ogólnych dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR – tryb konkursowy – w związku z ww. naborem w Poddziałaniu 3.3.4 (zmiana dot. projektów grantowych). 

 

W głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem kryteriów i tym samym podjęciem uchwały.